پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی (GMPJ) - جستجوی پیشرفته