نویسنده = مسعود معیری
تعداد مقالات: 3
1. آنتروپوژئومورفولوژی چشم‌اندازمعادن(مطالعه موردی: معادن سنگ لاشتر)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 104-116

عباسعلی ولی؛ فرشته مختاری؛ مسعود معیری؛ عباس امینی


2. پایش وضعیت بیابان‌زایی کویر حاج علی قلی (2006-1987)

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 85-102

سید حجت موسوی؛ عباسعلی ولی؛ مسعود معیری؛ ابوالفصل رنجبر