نویسنده = وحید محمدنژاد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات کیفی آب‌های زیرزمینی واقع در رسوبات کواترنری دشت ارومیه

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 93-110

امیرحسین کوکبی نژاد قزوینی؛ وحید محمدنژاد؛ محمدباقر سلیمانی


2. تهیه نقشه مناطق مستعد آب‌های زیرزمینی با استفاده از GIS و MIF مطالعه موردی: شهرستان ارومیه

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 45-58

وحید محمدنژاد؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ بهاالدین گل محمدزاده