نویسنده = وحید محمدنژاد آروق
مورفولوژی و مورفومتری انواع دهانه‌های آتشفشانی در مخروط آتشفشانی سهند

دوره 3، شماره 1، آذر 1393، صفحه 51-64

صیاد اصغری سراسکانرود؛ وحید محمدنژاد آروق؛ مهدی بلواسی


بررسی نسبت تحویل رسوب (SDR) در حوضۀ رودخانۀ جاجرود

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 67-78

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مهدی فیض اله پور؛ وحید محمدنژاد آروق