نویسنده = محمدابراهیم صادق‎زاده ریحان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدل WEPP در برآورد میزان فرسایش و رسوب در اراضی مارنی منطقۀ خواجه

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 97-112

محمدابراهیم صادق‎زاده ریحان؛ جمشید یاراحمدی