نویسنده = اسماعیل پاریزی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی شواهد ژئومورفیک گسل دهشیر

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 45-59

ابوالقاسم گورابی؛ اسماعیل پاریزی


3. شواهد یخچال های کواترنر پایانی در حوضه تنگوئیه سیرجان

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 111-128

اسماعیل پاریزی؛ علیرضا تقیان؛ محمدحسین رامشت