نویسنده = سعیده فخاری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ژئوکانزرویشن با تاکید بر زمین گردشگری(مطالعه موردی : منطقه دماوند)

دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 77-89

عزت اله قنواتی؛ امیر کرم؛ سعیده فخاری