نویسنده = هیوا علمی زاده
تجزیه‌وتحلیل گرانولومتری رسوبات دریاچه پریشان

دوره 3، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 30-43

هیوا علمی زاده؛ سعید فرهادی؛ مریم رزمی


بررسی نظریه‌ی فرکتال در ژئومورفولوژی رودخانه‌ای: مطالعه‌ی موردی زرینه‌رود

دوره 3، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 130-141

هیوا علمی زاده؛ امید ماه پیکر؛ مریم سعادتمند