نویسنده = محمدرضا یوسفی روشن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی متغیرهای مؤثر بر حجم مخروط‌های واریزه‌ای مسیر دره هراز

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 21-31

قاسم لرستانی؛ محمدرضا یوسفی روشن