نویسنده = محمد کریمی فیروزجائی
تعداد مقالات: 1
1. تهیه نقشه خطر سیل مبتنی بر انرژی جریان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: رودخانه نکا

دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 159-175

محمد کریمی فیروزجائی؛ عطا اله عبدالهی کاکرودی؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی