نویسنده = ابوالقاسم گورابی
تعداد مقالات: 8
1. تأثیر حرکات نو زمین ساخت بر شکل حوضه(مطالعه موردی حوضه آبریز رودک)

دوره 9، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 1-12

ابوالقاسم گورابی؛ فاطمه کیارستمی


2. بازسازی شرایط اقلیمی کواترنر و بررسی محدوده یخچالی و آثار یخساری در شیرکوه یزد

دوره 8، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 89-104

ابوالقاسم گورابی؛ افسانه اهدائی؛ عارفه شعبانی عراقی


3. ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین

دوره 7، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 196-215

مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ ابوالقاسم گورابی؛ سیدمحمد زمانزاده؛ ابوطالب محمدی


5. تحلیل هیدروژئومورفولوژیک آبخوان کارستی چشمه ساسان-دشت ارژن فارس

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 70-83

سید موسی حسینی؛ مهران مقصودی؛ ابوالقاسم گورابی؛ هاجر قدیری


6. بررسی شواهد ژئومورفیک گسل دهشیر

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 45-59

ابوالقاسم گورابی؛ اسماعیل پاریزی


7. روشی جدید در استخراج مخروط‌افکنه‎ها از مدل رقومی ارتفاع

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 89-100

ابوالقاسم گورابی؛ مصطفی کریمی