نویسنده = ابوالقاسم گورابی
تعداد مقالات: 12
1. تاثیر نوزمینساخت بر توالی لندفرم‌های کوهستانی و پایکوهی ناحیه دامغان با استفاده از مدل SPIM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.277140.1261

فاطمه کیارستمی؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ محمدرضا قاسمی؛ سید محمد زمانزاده


2. ارزیابی و مقایسه کارایی روش‌های کمی فرکتال و آنتروپی در تحلیل وضعیت لرزه خیزی زاگرس شمال غرب

دوره 9، شماره 4، بهار 1400، صفحه 147-168

10.22034/gmpj.2021.131020

ابوالقاسم گورابی؛ سید محمد زمانزاده؛ مجتبی یمانی؛ پریسا پیرانی


3. ارتباط بافت رسوبات و توسعه یافتگی خندق‌ها در سطح مخروط‌افکنه‌های جنوبی البرز شرقی (گرمسار- سید آباد)

دوره 9، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 203-226

10.22034/gmpj.2020.157642.0

مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ مهران مقصودی؛ صدیقه محبوبی


5. تأثیر حرکات نو زمین ساخت بر شکل حوضه(مطالعه موردی حوضه آبریز رودک)

دوره 9، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 1-12

10.22034/gmpj.2020.109530

ابوالقاسم گورابی؛ فاطمه کیارستمی


6. بازسازی شرایط اقلیمی کواترنر و بررسی محدوده یخچالی و آثار یخساری در شیرکوه یزد

دوره 8، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 89-104

ابوالقاسم گورابی؛ افسانه اهدائی؛ عارفه شعبانی عراقی


7. ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین

دوره 7، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 196-215

مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ ابوالقاسم گورابی؛ سیدمحمد زمانزاده؛ ابوطالب محمدی


9. تحلیل هیدروژئومورفولوژیک آبخوان کارستی چشمه ساسان-دشت ارژن فارس

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 70-83

سید موسی حسینی؛ مهران مقصودی؛ ابوالقاسم گورابی؛ هاجر قدیری


10. بررسی شواهد ژئومورفیک گسل دهشیر

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 45-59

ابوالقاسم گورابی؛ اسماعیل پاریزی


11. روشی جدید در استخراج مخروط‌افکنه‎ها از مدل رقومی ارتفاع

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 89-100

ابوالقاسم گورابی؛ مصطفی کریمی