نویسنده = ابراهیم مقیمی
ارزیابی آسیب پذیری و تخریب میراث ژئومورفولوژیکی تحت تأثیر توسعه شهری خرم آباد

دوره 10، شماره 3، دی 1400، صفحه 201-219

10.22034/gmpj.2021.141033

ابراهیم مقیمی؛ منصور جعفر بگلو؛ مجتبی یمانی؛ فاطمه مرادی پور


ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین

دوره 7، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 196-215

مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ ابوالقاسم گورابی؛ سیدمحمد زمانزاده؛ ابوطالب محمدی


پاسخ رسوبی - ژئومورفیک رودخانه‌های کوهستانی ایلام به سیلاب شدید سال 94

دوره 6، شماره 2، آذر 1396، صفحه 64-78

زهرا خان بابائی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ سیدکاظم علوی پناه


بررسی شواهد رسوبی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه در کواترنری

دوره 6، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-20

علیرضا صالحی پور میلانی؛ مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ راضیه لک؛ منصور جعفر بیگلو؛ علی محمدی