نویسنده = امجد ملکی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل شواهد ژئومورفیک و قابلیت آن در شناسایی گسل های پنهان

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 103-121

فاطمه رحمتی پور؛ امیر صفاری؛ امجد ملکی؛ فرزاد شیرزادی تبار؛ علی احمدآبادی