نویسنده = علی احمدآبادی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل اثر توسعه شهری تهران بر چرخه هیدرولوژی و ژئومورفولوژی رودخانه اوین-درکه

دوره 9، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 184-202

سمیه خسروی؛ مژگان انتظاری؛ علی احمدآبادی؛ سیدموسی پورموسوی


2. تحلیل شواهد ژئومورفیک و قابلیت آن در شناسایی گسل های پنهان

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 103-121

فاطمه رحمتی پور؛ امیر صفاری؛ امجد ملکی؛ فرزاد شیرزادی تبار؛ علی احمدآبادی