نویسنده = محمد شریفی پیچون
بررسی آثار لندفرمی فعالیت‌های یخچالی عصر پلیستوسن در ایران مرکزی (منطقه موردی: کذاب-یزد)

دوره 6، شماره 2، آذر 1396، صفحه 29-44

محمد شریفی پیچون؛ فاطمه زارع؛ کاظم طاهری نژاد