نویسنده = سعید حکیمی اسیابر
بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز غربی و مرکزی

دوره 10، شماره 1، تیر 1400، صفحه 149-171

10.22034/gmpj.2020.245542.1207

علی یاوری فرد؛ مریم ده بزرگی؛ رضا نوزعیم؛ سعید حکیمی اسیابر؛ دنیا رابطی


بررسی مورفوتکتونیک شرق رامسر، شمال ایران

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 242-258

المیرا مصدق زاده؛ مریم ده بزرگی؛ سعید حکیمی اسیابر


بررسی مورفوتکتونیکی غرب البرز مرکزی با استفاده از شاخص های ژئومورفیک

دوره 7، شماره 4، خرداد 1398، صفحه 105-124

پریسا شکری؛ مریم ده بزرگی؛ سعید حکیمی اسیابر


بررسی زمین ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در حوضه سپیدرود، البرز غربی

دوره 7، شماره 2، آذر 1397، صفحه 140-157

دنیا رابطی؛ مریم ده بزرگی؛ سعید حکیمی اسیابر؛ رضا نوزعیم