نویسنده = مریم ده بزرگی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مورفوتکتونیکی غرب البرز مرکزی با استفاده از شاخص های ژئومورفیک

دوره 7، شماره 4، بهار 1398، صفحه 105-124

پریسا شکری؛ مریم ده بزرگی؛ سعید حکیمی اسیابر


2. بررسی زمین ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در حوضه سپیدرود، البرز غربی

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 140-157

دنیا رابطی؛ مریم ده بزرگی؛ سعید حکیمی اسیابر؛ رضا نوزعیم