نویسنده = مریم ده بزرگی
بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز غربی و مرکزی

دوره 10، شماره 1، تیر 1400، صفحه 149-171

10.22034/gmpj.2020.245542.1207

علی یاوری فرد؛ مریم ده بزرگی؛ رضا نوزعیم؛ سعید حکیمی اسیابر؛ دنیا رابطی


بررسی مورفوتکتونیک شرق رامسر، شمال ایران

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 242-258

المیرا مصدق زاده؛ مریم ده بزرگی؛ سعید حکیمی اسیابر


بررسی مورفوتکتونیکی غرب البرز مرکزی با استفاده از شاخص های ژئومورفیک

دوره 7، شماره 4، خرداد 1398، صفحه 105-124

پریسا شکری؛ مریم ده بزرگی؛ سعید حکیمی اسیابر


بررسی زمین ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در حوضه سپیدرود، البرز غربی

دوره 7، شماره 2، آذر 1397، صفحه 140-157

دنیا رابطی؛ مریم ده بزرگی؛ سعید حکیمی اسیابر؛ رضا نوزعیم


بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی در البرز مرکزی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 40-56

شیما بابائی؛ مریم ده بزرگی؛ سعید حکیمی آسیابر؛ امین حسینی اصل


فعالیت زمین‌ساخت جوان در پهنه گسلی قم- زفره، ایران مرکزی

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 110-129

مریم ده بزرگی؛ محمد مومنی طارمسری


ارزیابی تکتونیک فعال ازبک کوه در شمال طبس، ایران مرکزی

دوره 4، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 50-69

محمد مؤمنی طارمسری؛ مریم ده بزرگی؛ علی یساقی؛ رضا نوزعیم


مطالعه ژئومورفولوژی (مرفوتکتونیک) بخش میانی طاقدیس کبیرکوه ایلام (محدوده بین پشته اریشت تا امامزاده شاه محمد کوه نشین)

دوره 3، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 104-123

محمدرضا ثروتی؛ محمدمهدی حسین زاده؛ مریم ده بزرگی؛ نورالله نیک پور