نویسنده = رحمان زندی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرونشست آبخوان دشت نورآباد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

دوره 8، شماره 4، بهار 1399، صفحه 93-111

نجمه شفیعی؛ لیلاگلی مختاری؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ رحمان زندی