نویسنده = سمیه خسروی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثر توسعه شهری تهران بر چرخه هیدرولوژی و ژئومورفولوژی رودخانه اوین-درکه

دوره 9، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 184-202

سمیه خسروی؛ مژگان انتظاری؛ علی احمدآبادی؛ سیدموسی پورموسوی