کلیدواژه‌ها = میکرو سکوب نور بازتابشی و فلورسنس
1. بررسی نقش گُلسنگها در هوازدگی زیستی سنگ‌های مخروطی شکل روستای کندوان

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 117-129

فریده امینی بیرامی؛ ابرهیم اصغری کلجاهی