کلیدواژه‌ها = مورفوتکتونیک
تعداد مقالات: 10
1. بررسی مورفوتکتونیک شرق رامسر، شمال ایران

دوره 8، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 242-258

المیرا مصدق زاده؛ مریم ده بزرگی؛ سعید حکیمی اسیابر


2. تحلیل مورفوتکتونیکی حوضه های آبریزکوهستان کرکس روی سامانه گسلی قم - زفره

دوره 8، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 179-198

منصور جعفذبگلو؛ ابراهیم مقیمی؛ مجتبی یمانی؛ محمد زمانزاده؛ حمید کامرانی دلیر


3. بررسی مورفوتکتونیکی غرب البرز مرکزی با استفاده از شاخص های ژئومورفیک

دوره 7، شماره 4، بهار 1398، صفحه 105-124

پریسا شکری؛ مریم ده بزرگی؛ سعید حکیمی اسیابر


4. بررسی تغییرات مورفومتری در سطوح میزبان و روند رخنمون گنبدهای نمکی سری هرمز

دوره 7، شماره 4، بهار 1398، صفحه 197-213

پیمان محمدی احمدمحمودی؛ فرشاد نعمتی؛ مرضیه سهرابی منفرد


5. برآورد دامنه‌ی فعالیت تکتونیکی بخش جنوبی گسل میناب و سیستم‌ گسلی شرق آن از طریق داده‌های مورفومتری به منظور تعیین میزان پایداری منطقه (شرق تنگه‌ی هرمز)

دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 82-96

مهران مقصودی؛ کامیار امامی؛ عادل رسولی؛ عباس درخشان؛ یاسمن جلالی؛ سعید مرادی پور؛ فاطمه مرادی پور


6. بررسی تکتونیک فعال حوضه‌ آبریز مارون با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 37-59

مهران مقصودی؛ سیدمحمد زمان زاده؛ مجتبی یمانی؛ عبدالحسین حاجی زاده


8. بررسی شواهد ژئومورفیک گسل دهشیر

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 45-59

ابوالقاسم گورابی؛ اسماعیل پاریزی


9. ارزیابی تکتونیک فعّال در دامنه جنوبی میشوداغ

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 141-158

محمدحسین رضائی مقدم؛ منصور خیری زاده؛ سلیمان سرافروزه


10. بررسی اثرات مورفوتکتونیک در نیمرخ طولی رودخانه‎ی واز؛ البرز شمالی، استان مازندران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 101-114

رضا اسماعیلی؛ صدرالدین متولی؛ محمد مهدی حسین زاده