کلیدواژه‌ها = زرینه‌رود
تحلیل تغییرات جانبی مجرای رودخانه زرینه‌رود با استفاده از روش‌های ژئومورفومتریکی

دوره 5، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 76-102

منصور خیری زاده آروق؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ معصومه رجبی؛ رسول دانش فراز


بررسی نظریه‌ی فرکتال در ژئومورفولوژی رودخانه‌ای: مطالعه‌ی موردی زرینه‌رود

دوره 3، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 130-141

هیوا علمی زاده؛ امید ماه پیکر؛ مریم سعادتمند