دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

لطفا توجه داشته باشید:
ترتیب مقالات آماده انتشار به هیچ وجه دلیل بر انتشار در شماره بعدی نمی باشد.
این مقالات هنوز به صورت فرمت مجله در نیامده اند. بنابراین لطفا برای ارجاع دادن به این مقالات بعد از انتشار ارجاع دهید.
ارزیابی میزان جابجایی سطح زمین در دشت کرمانشاه و تاثیر زلزله ازگله بر روند جابجایی با استفاده از روش SBAS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.141038

حمید گنجائیان؛ مجتبی یمانی؛ حمید گورابی؛ مهران مقصودی


تحلیل تاثیر عوامل ژئومورفولوژی در پراکنش سکونتگاه‌های باستانی (مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.298713.1294

مهین پیره؛ مجتبی یمانی


ارزیابی روش‌های برآورد زمان پیمایش جریان روزمینی و آبراهه‌ای در مدل PGIUHبه منظور شبیه‌سازی هیدروگراف سیل (مطالعه موردی: حوضه آبریز امامه، استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.255354.1223

مهدی امینی؛ موسی حسینی؛ شیرین محمدخان؛ ابراهیم مقیمی؛ مجتبی یمانی


ارتباط چشمه های گسلی با فرسایش بادی در محدوده چاله دراَنجیر-بافق (استان یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.141061

اسماعیل پاریزی؛ مجتبی یمانی؛ سیدرضا مهرنیا؛ مهران مقصودی؛ سید موسی حسینی


شبیه‌سازی سیلاب بر روی اشکال تراکمی به روش شاخص‌های ژئومورفولوژیکی و مدل هیدرولیکی hec-ras(مطالعه موردی شهرک پردیسان قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.22034/gmpj.2022.318954.1321

شهرام روستایی؛ داود مختاری؛ ابوالفضل فرجی منفرد


بررسی مناطق مستعد ریسک فرونشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش FUZZY-AHP (مطالعه موردی: دشت شبستر-صوفیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22034/gmpj.2022.329254.1334

شهرام روستایی؛ محمد حسین رضایی مقدم؛ جمشید یاراحمدی؛ سمیرا نجف وند


ارزیابی ارتباط عوامل مؤثر بر ضریب زبری مانینگ و سرعت برآوردی جریان‌آب در رودخانه قره‌سو، اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22034/gmpj.2022.197570.1081

فریبا اسفندیاری درآباد؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ احمد عبیات؛ احمد ناصری


ارزیابی عملکرد بارش سنگین در فعال‌ شدن مجدد پالئولنداسلاید روستای حسین آباد کالپوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22034/gmpj.2022.307260.1305

مهدیه غیور بلورفروشان؛ سید رضا حسین زاده؛ غلامرضا لشکری پور؛ مسعود مینائی؛ حکیمه مربی هروی


بازسازی برف‌مرز آخرین دوره یخچالی کواترنر بر اساس شواهد ژئومورفولوژیکی و اقلیمی (مطالعه موردی: دامنه‌های شمالی سبلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22034/gmpj.2022.346331.1360

سلمناز سیدجباری دوشانلو؛ عقیل مددی؛ صیاد اصغری سراسکانرود


ارزیابی فعالیت گسل تالش در استان گیلان با بررسی‌های مورفوتکتونیکی و لرزه‌زمین‌ساختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22034/gmpj.2022.349872.1363

اکرم علیزاده؛ شاهین خادمی


بررسی نقش ژئومورفولوژی در ارزیابی توان محیطی توسعه شهری با استفاده از روش امتیازدهی منطق ترجیح مبتنی بر GIS (مطالعه موردی: کلان‌شهر کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22034/gmpj.2022.361915.1379

زهرا رنجبر باروق؛ عزت اله قنواتی؛ موسی کمانرودی کجوری؛ علی احمدآبادی


ارزیابی سری زمانی فرونشست دشت کرمانشاه با تکنیک تداخل‌سنجی راداری مبتنی بر خط مبنای کوتاه(SBAS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22034/gmpj.2022.363452.1380

معصومه رجبی؛ شهرام روستایی؛ سارا مطاعی


طبقه بندی و آشکارسازی تغییرات لندفرم های ژئومورفولوژی و شبیه سازی تغییرات با سلول های خودکار مارکوف(مطالعه موردی: حوضه آبریز سجاسرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.22034/gmpj.2022.361060.1376

موسی عابدینی؛ حسن مظفری؛ مهدی فعال نذیری


پیدایش و ویژگی‌های ژئومورفولوژیکی چشم انداز بدلند شبه کارستی جنوب گلباف، استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1401

10.22034/gmpj.2022.360054.1373

احمد عباس نژاد؛ بهنام عباس نژاد


بررسی ارتباط بین معیارهای تنوع زمینی و درجه حساسیت‌پذیری چشم‌اندازها در پهنه کپه داغ شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1401

10.22034/gmpj.2023.354247.1367

سیما توسلی؛ عادل سپهر؛ عباس قادری


پهنه بندی توسعه کارست در حوضه آبریز بقمچ کشف رود با مدل منطق فازیANP_

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22034/gmpj.2023.346563.1362

اعظم نخعی؛ مخمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالفضل بهنیافر؛ لیلا گلی مختاری


بررسی تحولات رسوبی و اقلیم دیرینه براساس رسوب شناسی و آنالیز عنصری در پلایای دامغان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.22034/gmpj.2023.370459.1389

عارفه شعبانی عراقی؛ قاسم عزیزی


بررسی شاخص‌های ژئومورفولوژیکی و رابطه آن با پوشش گیاهی در تپه‌های ماسه‌ای (مطالعه موردی: آران و بیدگل و کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22034/gmpj.2023.375286.1393

میثم آرامش؛ عباسعلی ولی؛ ابوالفضل رنجبر


بررسی تغییرات الگوی شریانی رودخانه جاجرود بر اساس شاخص های شریانی بریس، ریچاردز و واربوردن (حدفاصل سد لتیان تا سد ماملو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22034/gmpj.2023.367566.1385

دکتر محمد مهدی حسین زاده؛ علی گلستانی


تحلیل ژئوآنتروپوژنیک پوشش گیاهی ارتفاعات تالش، جلگه‌ها و دشت‌های پیرامون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22034/gmpj.2023.364420.1381

سمیه سادات شاه زیدی


برآورد میزان فرسایش وتخمین رسوب با مقایسه مدل های تجربی ( محدوده مورد مطالعه حوضه رودخانه زیمکان شهرستان دالاهو استان کرمانشاه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22034/gmpj.2023.368266.1386

شهرام روستایی؛ هدیه شیرزادی؛ سیداسدالله حجازی


بررسی سکونتگاه‌های انسانی واقع در حریم گسل‌های فعال( مورد مطالعه استان کرمان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22034/gmpj.2023.376328.1394

نرجس سالاری؛ مژگان انتظاری؛ مصطفی خبازی


ارزیابی ژئودایورسیتی با استفاده از شاخص کیفی-کمی GI (مطالعه موردی: استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22034/gmpj.2023.378083.1398

مهران مقصودی؛ شیرین محمدخان؛ سیامک شرفی؛ پویا کامرانی


بررسی حساسیت ژئومورفیک رودخانه طالقان با تاکید بر نقش پوشش گیاهان حاشیه‌ای .

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.22034/gmpj.2023.384198.1414

سحر دارابی شاهماری؛ عزت اله قنواتی؛ علی احمدآبادی؛ مروت افتخاری


تحلیل همبستگی فضایی تغییرات پوشش گیاهی با ارتفاع رواناب در حوضه آبریز گرگانرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22034/gmpj.2023.368016.1391

عزت اله قنواتی؛ محمد علی پارسا برومند؛ علی احمدآبادی


تحلیلی برکاربردهای ژئومورفولوژی دریایی در آمایش دفاعی- نظامی منطقه جنوب شرقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/gmpj.2023.379466.1401

سعید نگهبان؛ سعید رضا اکبریان رونیزی؛ حمید بابلی موخر


تحلیل عاملی پارامترهای مورفومتریک و مدل‌سازی سیلاب ( مطالعه موردی حوضه های آبریز استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/gmpj.2023.381703.1405

فاطمه منبری؛ امجد ملکی؛ هادی نیری


ارزیابی فعالیت نسبی زمین ساختی و تحلیل جنبش ‏شناختی شمال پلدختر، غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/gmpj.2023.374406.1392

سمیه دریکوند