بررسی و پایش تغییرات خط ساحلی دریای عمان در منطقه جاسک

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه تهران

چکیده

پایش ویژگی­­های مختلف نواحی ­ساحلی یکی از عوامل اساسی در جهت استفاده­ی بهینه از این منابع طبیعی و مدیریت ­پایدار آنها می­باشد. هدف تحقیق پایش تغییرات ، شناخت و تعیین مناطق حساس به تغییرات خط­ساحلی و تحلیل این تغییرات برپایه ژئومورفولوژی می­باشد. برای این منظور ابتدا به کمک نقشه­ها و مدارک موجود منطقه مورد مطالعه شناسایی شده و سپس از طریق تصاویر ماهواره­ای با سنجنده­های TM , ETMو OLI در بازه زمانی سال­های 1986 تا 2014، تغییرات خط ساحلی با استفاده از روش­های مبتنی بر طبقه­بندی حداکثر احتمال، بررسی شده­اند. لازم به ذکر است میزان دقت کاپا و دقت کلی طبقه­بندی حداقل %94 و 97% به ترتیب می باشد. در ادامه با استفاده از تکنیک مقایسه پس از طبقه بندی به پایش تغییرات پرداخته شد. نتایج حاکی از این است که محدوده مورد مطالعه در طی 28 سال گذشته، دارای تغییرات چشمگیری به صورت پسروی و پیشروی خط ساحل بوده است. طوری­که در طول دوره اول (1986-1994) 9 کیلومترمربع کلاس خشکی به کلاس آب و 68 کیلومترمربع کلاس آب به خشکی تبدیل، در طول دوره دوم (1994-2001) 19 کیلومترمربع خشکی به آب و 17 کیلومترمربع آب به خشکی تبدیل و در دوره سوم (2001-2008) 43 کیلومترمربع کلاس خشکی به کلاس آب و 3 کیلومترمربع کلاس آب به خشکی تبدیل و در دوره آخر (2008-2014) 65 کیلومترمربع کلاس خشکی به کلاس آب و 30 کیلومترمربع کلاس آب به کلاس خشکی تبدیل شده است. در نهایت مناطق حساس به تغییرات در خط ساحلی تعیین، و با تهیه نقشه ژئومورفولوژی آن منطقه تحلیل شد.

کلیدواژه‌ها