ارزیابی فعالیت‌های نو زمین‌ساخت در حوضه‌های آبخیز غرب استان گیلان

نویسنده

چکیده

در تحلیل مفهوم نو زمین‌ساخت مناطق سطح زمین، بیشترین تمرکز بر مطالعه فرآیندهای پویا و اثرگذار بر شکل‌دهی یا تغییر شکل لندفرم‌ها و پدیده‌های زمین می‌باشد. از این رو، اشکال ژئومورفولوژیکی در برابر فعالیت‌های زمین‌ساختی بسیار حساس بوده و در اثر این حرکات تغییر می‌کنند. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت نو زمین ساخت با استفاده از شاخص های ژئومورفولوژیکی همچنین تحلیل نقش عوامل تکتونیکی در شکل گیری و تحول مورفولوژی محدوده تحقیق می باشد.. برای ارزیابی و تحلیل فعالیت‌های نو زمین‌ساختی در هر یک از این حوضه‌ها از طریق شاخص‌های ژئومورفولوژی از جمله: شاخص شکل حوضه (Bs)، شاخص عدم تقارن حوضۀ زهکشی (Af) شاخص تقارن توپوگرافی عرضی (T)، شاخص منحنی هیپسومتریک (Hc)، شاخص پهنای کف دره به ارتفاع آن (Vf)، شاخص پیچ و خم رود (S)، شاخص گرادیان طولی رودخانه (SL) استفاده شده است. نتایج به دست آمده طی چندین مرحله کار میدانی و ارزیابی شاخص‌های ژئومورفولوژی، نشان دهنده وجود حرکات نو زمین‌ساخت فعال در حوضه‌ها به صورت فراخاست و عملکرد سیستم گسلی می‌باشد و نشانه این است که همه حوضه‌های مورد مطالعه دارای فعالیت شدید نو زمین‌ساختی می‌باشد و فقط از نظر شاخص Af در وضعیت غیرفعال قرار دارند.

کلیدواژه‌ها