شناسایی و ارزیابی ژئومورفوسایت های کارستی با استفاده از مدل تلفیقی کوبالیکوا و کرچنر (نمونه موردی: ژئومورفوسایت های کارستی شهرستان پلدختر – استان لرستان)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

ژئوسایت­های کارستی از جمله لندفرم هایی هستند که در جذب گردشگر تاثیر بسزایی دارند. این لندفرم­ها علاوه بر ویژگی جذابیت، دارای ارزش­های علمی -  آموزشی هستند. پلدختر یکی از شهرستان­های جنوبی استان لرستان است که دارای ژئومورفوسایت­های کارستی و غیر کارستی متنوعی است. در این تحقیق ژئومورفوسایت­های کارستی شهرستان شناسایی و با استفاده از مدل تلفیقی کوبالیکوا و کرچنر مورد ارزیابی قرار گرفتند. غار کلماکره، غار کوگان، دره خزینه، تنگ ملاوی، تنگ پاعلم، تنگ هلت، دره­های تیپیک، آبشار افرینه، غار طلسم، تنگ گاوزرده، آبشار آب تاف، منطقه گول چپ و آبشار چشمه گوش به عنوان ژئومورفوسایت­های مطالعاتی انتخاب شدند. ارزیابی­ها نشان داد که ارزش­های حفاظتی و اقتصادی آن­ها در وضعیت مطلوبی نیستند و نتایج نهایی نشانگر این است که غار کلماکره، غار کوگان و منطقه کول چپ بیشترین امتیاز را کسب نموده و مهمترین ژئومورفوسایت­های کارستی شهرستان پلدختر محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and evaluation of karst geomorphosites Using the combined model of Kubalikova and Kirchner (Case Study: Karst geomorphosites in Poldokhtar- Lorestan province)

چکیده [English]

Karstic geomorphosites are some of the landforms that have an impact on attracting tourists. In addition to attractive, these landforms have scientific-educational values. Poldokht is one of Lorestan city which has various karst and non-karst geomorphosites.
The variation of geotouristic forms in Poldokhtar city is such that one can distinguish karst and non-karst geomorphocytes from each other and evaluate them in a specialized way. The dynamic and variable structure of karst in the city of Poldokhtar, in addition to creating geomorphosites, has caused the development and expansion of them over time. Therefore, in this research, the final goal is to collect general information about karst geomorphosites and introduce them as a specialized part of the city's attractions along with other natural and historical attractions.
In this research, 13 geomorphosites named Kelmakrah Cave, Cogan Cave, Khazine Valley, Tang e Malawi, Tang Palelam, Tang-Halt, Typical Valleyed, Afrineh Waterfall, Telesm Cave, Tang-e-Gav zarddeh, Abtaf Waterfall, kiil chap region and Cheshmeh Gosh Waterfall They were selected as study geomorphosites. Karst geomorphosites were identified in the study area using field studies and data card design. Use of written resources, field surveys, GPS, GIS, laser meters and questionnaires are methods and tools for collecting information. There are several models for assessing geomorphocytes. In this study, a combination Kubalikova& Kirchner)2016(was used to evaluate the geomorphocytes' ability.
The final results indicate that Kalmakere Cave, Cogan Cave and Cole Left Region are the most important karst geomorphosites in the city. The evaluations showed that their conservation and economic values are not in a favorable situation. Developing geotourism within the case study requires the coordination of various components, including scientific, educational, economic, conservation and value added. Attracting popular contributions, developing educational affairs, placing the city's geomorphosites in conservation areas and creating care bases by public or private organizations, guiding tourism tours and conducting scientific and academic trips to geosites and ... It should be seriously pursued within the scope of the study.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • karst
  • geomorphous
  • evaluation
  • criterion
  • Poldokhtar city