ارزیابی و پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از تئوری احتمالاتی دمپستر شفر، در حوضه آبریز حاجیلرچای استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش، تهیه نقشه آسیب پذیری و دوری جستن از مناطق مستعد وقوع زمین لغزش می تواند کمک موثری در کاهش خسارت های احتمالی و مدیریت خطر حاصل از این پدیده داشته باشد. بنابراین هدف تحقیق حاضر ،ارزیابی وپهنه بندی حوضه حاجیلرچای از لحاظ خطر زمین لغزش می باشد. برای بررسی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در این حوضه ابتدا نقشه ها و لایه های اطلاعاتی عوامل اصلی موثر در رخداد این پدیده از قبیل شیب، جهت شیب، بارش، لیتولوژی، کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه و طبقات ارتفاعی در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) تهیه گردید و سپس با استفاده از تصاویر ماهواره ای و عملیات میدانی زمین لغزش های موجود در منطقه شناسایی شد. با استفاده از تئوری دمپستر – شفر وزن هر یک از فاکتورها محاسبه شد وزن ها در نقشه های عامل وارد شده و برای هر عامل یک نقشه وزنی به دست می آید. در مرحله بعد نقشه های وزنی با هم جمع شده و در نهایت نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش، در پنج رده با خطر بسیار کم تا بسیار زیاد تهیه گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که در حدود 43/9 درصد از مساحت حوضه حاجیلرچای، احتمال وقوع زمین لغزش خیلی زیاد بوده، همچنین 43/22 درصد احتمال وقوع زیاد، 09/28درصد احتمال وقوع متوسط، 33/25 درصد احتمال وقوع کم و در69/14 درصد احتمال وقوع خیلی کم می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and probability of landslide hazard and zonation hazard and zonation using probalbilistic theory of Dampster sheffer of Hajilar chai basin of east Azarbaijan

نویسندگان [English]

  • asadullah hejazi
  • shahram roostaei
  • maryam ranjbarianshadbad
چکیده [English]

Investigating the factors affecting landslide occurrence, providing vulnerability maps and avoiding areas susceptible to landslide can help to reduce the potential damage and risk management of this phenomenon. Therefore, the purpose of this study is to evaluate and constrain Hajilerchay basin in terms of landslide hazard. In order to investigate and zoning the risk of landslide in this basin, the maps and layers of information are the main factors affecting this phenomenon such as slope, gradient direction, precipitation, lithology, land use, distance from fault, distance from the waterway and altitudes. Geographic Information System (GIS) was developed and then, using satellite images and field operations, landslides were identified in the area. The weight of each factor was calculated using the Dempster-Shepherd theory. Weights are included in the operating maps and for each factor we obtain a weighted map. In the next step, weighted maps combined and finally a landslide hazard zonation map was prepared in five categories with very little or very high risk. The results of this study indicate that about 9.43% of the area of the Hajilerchai basin is very likely to occur, as well as 22.42% of the probability of occurrence, 28.09% of the probability of occurrence, 25.33% of the probability of occurrence, and The probability of occurrence is very low in 14/69%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landslidezonation
  • Dempesters-sheffer probabilistic theory
  • Geographic information system
  • Hajilar Chay basin