نویسنده = داودیان، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی بار رسوب زیرحوضۀ دو حوضۀ آبخیز زاینده‌رود علیا با استفاده از روش رگرسیون کمترین مربعات فازی

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 73-84

امید مبارکی؛ علیرضا داودیان؛ مهدی پژوهش؛ عبدالکریم ویسی