نویسنده = رنجبریان شادباد، مریم
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی و پهنه‌بندی احتمال خطر زمین‌لغزش در حوضه آبریز یایجیلو با مدل AHP

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 119-133

ابوالفضل مختاری اصل؛ مریم رنجبریان شادباد


2. شناسایی عوامل موثرو پهنه بندی خطر زمین لغزش دربخش غربی حوضه آبریز سرندچای

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 114-129

سید اسداله حجازی؛ مریم رنجبریان شادباد