نویسنده = میرزاخانی، بهاره
تعداد مقالات: 1
1. تحولات ژئومورفولوژیکی پلایای میقان در کواترنر

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 75-88

میر اسداله حجازی؛ آتنا عسگری؛ بهاره میرزاخانی