نویسنده = رحیمی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI) در زون سنندج - سیرجان و زاگرس شکسته

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 129-141

امجد ملکی؛ هاجر مارابی؛ حمید رحیمی