نویسنده = محمودی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های مورفومتری خندق‌ها و ارتباط آن با ویژگی‌های خاک

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 133-145

مرضیه مکرم؛ علیرضا محمودی