نویسنده = حاجی زاده، عبدالحسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تکتونیک فعال حوضه‌ آبریز مارون با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 37-59

مهران مقصودی؛ سیدمحمد زمان زاده؛ مجتبی یمانی؛ عبدالحسین حاجی زاده


2. پایش جابجایی ریگ و برخان‌های غرب لوت (پشوئیه)

دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 176-189

مهران مقصودی؛ ابوطالب محمدی؛ زهرا خانبابائی؛ صدیقه محبوبی؛ مهدی بهاروند؛ عبدالحسین حاجی زاده