نویسنده = یوسفی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فعالیت‌های تکتونیکی بر مورفولوژی مخروط افکنه‌های شمال بیرجند

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 60-73

سید مرتضی موسوی؛ محمد مهدی خطیب؛ مهدی یوسفی