دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز 1392 (6) 
1. شبیه‎سازی دینامیک امواج و انتقال ماسه در سواحل دریای خزر (محدودۀ خلیج گرگان)

صفحه 1-18

همت اله رورده؛ قاسم لرستانی؛ فاطمه اعتمادی؛ ساره ولی خانی