دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، زمستان 1392 (7) 
8. شواهد یخچال های کواترنر پایانی در حوضه تنگوئیه سیرجان

صفحه 111-128

اسماعیل پاریزی؛ علیرضا تقیان؛ محمدحسین رامشت


10. ارزیابی تکتونیک فعّال در دامنه جنوبی میشوداغ

صفحه 141-158

محمدحسین رضائی مقدم؛ منصور خیری زاده؛ سلیمان سرافروزه