دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، بهمن 1393 (10) 
2. بررسی آثار یخچالی کواترنری زنجان رود

صفحه 16-30

غلام حسن جعفری؛ صیاد اصغری سراسکانرود


3. تعیین مهم‌ترین پارامترهای گرانولومتری سنگفرش بیابان در تفکیک تیپ‌های مختلف دشت سر(مطالعه موردی : خضرآباد)

صفحه 31-43

مهدی تازه؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ علی‌اکبر نظری سامانی؛ امیرهوشنگ احسانی


8. آنتروپوژئومورفولوژی چشم‌اندازمعادن(مطالعه موردی: معادن سنگ لاشتر)

صفحه 104-116

عباسعلی ولی؛ فرشته مختاری؛ مسعود معیری؛ عباس امینی