دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، بهار 1394 (12) 
3. تجزیه‌وتحلیل گرانولومتری رسوبات دریاچه پریشان

صفحه 30-43

هیوا علمی زاده؛ سعید فرهادی؛ مریم رزمی