دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، آذر 1395 (18) 
1. بازسازی فرایندهای فرسایش کاوشی و تراکمی در بستر رودخانه نکا با استفاده از دندروژئوموروفوژی

صفحه 1-19

مریم قاسم نژاد؛ سیدرضا حسین زاده؛ کامبیز پورطهماسبی؛ محمد شریفی کیا


10. گسترش فرسایش خندقی و طبقه بندی آن در حوضه آبخیز رباط ترک دلیجان

صفحه 142-160

محمدمهدی حسین زاده؛ کاظم نصرتی؛ سمیه خلجی؛ خه بات درفشی