دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، زمستان 1396 (23) 
3. بررسی تکتونیک فعال حوضه‌ آبریز مارون با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک

صفحه 37-59

مهران مقصودی؛ سیدمحمد زمان زاده؛ مجتبی یمانی؛ عبدالحسین حاجی زاده


9. ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دشت بیلوردی بر مبنای ترکیب روش‌های DRASTIC و SINTACS

صفحه 135-150

رعنا فعال اقدم؛ عطا الله ندیری؛ اسفندیار عباس نوین‌پور