دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، اسفند 1397، صفحه 1-260 
7. تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود

صفحه 117-135

امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ امیر کرم؛ پریوش کرمی


12. ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین

صفحه 196-215

مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ ابوالقاسم گورابی؛ سیدمحمد زمانزاده؛ ابوطالب محمدی