دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، آذر 1398، صفحه 1-209 
1. مطالعه پراکندگی و منشا یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران

صفحه 1-22

علی قربانی شورستان؛ سیدرضا حسین زاده؛ علیرضا کریمی؛ مهناز جهادی طرقی


7. تحلیل شواهد ژئومورفیک و قابلیت آن در شناسایی گسل های پنهان

صفحه 103-121

فاطمه رحمتی پور؛ امیر صفاری؛ امجد ملکی؛ فرزاد شیرزادی تبار؛ علی احمدآبادی


10. پهنه بندی سیلاب حوضه آبریز آجرلو چای با استفاده از روش L-THIA و منطق فازی

صفحه 155-171

فریبا اسفندیاری دارآباد؛ مسعود رحیمی؛ غلامرضا پور مرتضی