دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، زمستان 1398، صفحه 1-275 
6. بررسی وضعیت دخل و تصرف در حریم پهنه های آبی و گسلی شهر تبریز

صفحه 97-114

اکبر اصغری زمانی؛ شهریور روستایی؛ محمدعلی کوشش وطن


10. ارزیابی نقش تکتونیک در برونزد گنبدهای نمکی منطقه زاگرس

صفحه 165-182

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی نژاد؛ امیر تکین محبی


14. بررسی مورفوتکتونیک شرق رامسر، شمال ایران

صفحه 242-258

المیرا مصدق زاده؛ مریم ده بزرگی؛ سعید حکیمی اسیابر


15. ارزیابی پتانسیل‌های ژئوتوریسمی حوضه قزل‌اوزن

صفحه 259-275

حسن جعفری؛ محمد طاهرخانی؛ خدیجه رضایی