دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، بهار 1399، صفحه 1-220 
7. بررسی فرونشست آبخوان دشت نورآباد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری

صفحه 93-111

نجمه شفیعی؛ لیلاگلی مختاری؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ رحمان زندی


10. بررسی روند تغییرات ژئومورفولوژیکی تومبولوی بندر تنگ از سال 1351 تا سال 1394

صفحه 147-163

حسین نگارش؛ صمد فتوحی؛ مسعود سیستانی بدوئی؛ نورالله نیکپور