دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، بهار 1400، صفحه 1-250 
1. مدل‌سازی نمایش سطوح ناهموار زمین

صفحه 1-24

10.22034/gmpj.2021.131008

فاطمه نعمت اللهی؛ سینا صلحی؛ محمد حسین رامشت