نویسنده = قاسم عزیزی
بازسازی آب و هوای کواترنر پسین با استفاده از پذیرفتاری مغناطیسی و ژئوشیمی عناصر اصلی لس‌های منطقه آزادشهر

دوره 3، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 1-21

وحید فیضی؛ قاسم عزیزی؛ حبیب علیمحمدیان؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور


پالئولیمنولوژی دریاچه‌ی زریبار براساس ارتباط بین توزیع دانه‌های رسوبی و اجتماع گرده‌های گیاهی در هولوسن

دوره 2، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 95-109

مهران مقصودی؛ منصور جعفربیگلو؛ قاسم عزیزی؛ امید رحیمی