نویسنده = مسعود رحیمی
ارزیابی مدل های جبری و زمین آماری در تخمین توزیع مکانی سطح ایستابی دشت اردبیل

دوره 3، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 44-62

فریبا اسفندیاری؛ مهدی عالی جهان؛ مسعود رحیمی


آشکارسازی آماری تأثیر پدیدۀ گرمایش جهانی بر ناهنجاری‎های دِبی حوضۀ رودخانۀ ارس

دوره 1، شماره 4، خرداد 1392، صفحه 43-60

فریبا اسفندیاری؛ مهدی عالی جهان؛ مسعود رحیمی؛ ارسلان مهرورز