نویسنده = ابوالقاسم گورابی
بررسی نقش تکتونیک فعال و تغییرات اقلیمی در مورفولوژی شبکه زهکشی حوضه آبخیز کردان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22034/gmpj.2023.396544.1434

زینب بیاتی صداقت؛ ابوالقاسم گورابی؛ مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی


تحلیل جامع فرونشست زمین در ایران: مروری سیستماتیک به وضعیت فعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1402

10.22034/gmpj.2023.401286.1441

عاطفه حصارکی زاد؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی


تاثیر نوزمینساخت بر توالی لندفرم‌های کوهستانی و پایکوهی ناحیه دامغان با استفاده از مدل SPIM

دوره 10، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 96-115

10.22034/gmpj.2021.277140.1261

فاطمه کیارستمی؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ محمدرضا قاسمی؛ سید محمد زمانزاده


ارزیابی و مقایسه کارایی روش‌های کمی فرکتال و آنتروپی در تحلیل وضعیت لرزه خیزی زاگرس شمال غرب

دوره 9، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 147-168

10.22034/gmpj.2021.131020

ابوالقاسم گورابی؛ سید محمد زمانزاده؛ مجتبی یمانی؛ پریسا پیرانی


بازسازی شرایط اقلیمی کواترنر و بررسی محدوده یخچالی و آثار یخساری در شیرکوه یزد

دوره 8، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 89-104

ابوالقاسم گورابی؛ افسانه اهدائی؛ عارفه شعبانی عراقی


ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین

دوره 7، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 196-215

مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ ابوالقاسم گورابی؛ سیدمحمد زمانزاده؛ ابوطالب محمدی


تحلیل هیدروژئومورفولوژیک آبخوان کارستی چشمه ساسان-دشت ارژن فارس

دوره 4، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 70-83

سید موسی حسینی؛ مهران مقصودی؛ ابوالقاسم گورابی؛ هاجر قدیری


بررسی شواهد ژئومورفیک گسل دهشیر

دوره 4، شماره 2، آذر 1394، صفحه 45-59

ابوالقاسم گورابی؛ اسماعیل پاریزی


روشی جدید در استخراج مخروط‌افکنه‎ها از مدل رقومی ارتفاع

دوره 1، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 89-100

ابوالقاسم گورابی؛ مصطفی کریمی