نویسنده = مجتبی یمانی
بررسی نقش تکتونیک فعال و تغییرات اقلیمی در مورفولوژی شبکه زهکشی حوضه آبخیز کردان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22034/gmpj.2023.396544.1434

زینب بیاتی صداقت؛ ابوالقاسم گورابی؛ مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی


تحلیل جامع فرونشست زمین در ایران: مروری سیستماتیک به وضعیت فعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1402

10.22034/gmpj.2023.401286.1441

عاطفه حصارکی زاد؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی


شناسایی و ارزیابی میراث رمینی مناطق بیابانی باهدف توسعه ژئوتوریسم (مطالعه موردی: مناطق بیابانی سمنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.22034/gmpj.2023.380768.1444

مجتبی منصوری ارمکی؛ مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی


ارتباط چشمه های گسلی با فرسایش بادی در محدوده چاله دراَنجیر-بافق (استان یزد)

دوره 12، شماره 4، فروردین 1403

10.22034/gmpj.2021.141061

اسماعیل پاریزی؛ مجتبی یمانی؛ سیدرضا مهرنیا؛ مهران مقصودی؛ سید موسی حسینی


تحلیل پایداری آبراهه رود گادر از طریق مورفومتری و مقایسه مکانی بازه‌های رودخانه‌ای

دوره 11، شماره 3، دی 1401، صفحه 1-22

10.22034/gmpj.2021.141037

امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ شیرین محمدخان؛ نادر پروین؛ موسی عباسی


ارزیابی تحول‌یافتگی توده کارستی شاهو با استفاده از روش داده‌کاوی تعمیم‌یافته

دوره 11، شماره 3، دی 1401، صفحه 39-56

10.22034/gmpj.2021.141034

عبدالکریم ویسی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ موسی حسینی


بررسی ارتباط عوامل ژئومورفیک و تغییرات دیرینه تراز دریای خزر با الگوی استقرار محوطه‌های باستانی شرق استان مازندران

دوره 11، شماره 1، تیر 1401، صفحه 210-229

10.22034/gmpj.2022.329947.1335

افسانه اهدائی؛ مهران مقصودی؛ سید محمد زمانزاده؛ مجتبی یمانی؛ حسن فاضلی نشلی


تاثیر نوزمینساخت بر توالی لندفرم‌های کوهستانی و پایکوهی ناحیه دامغان با استفاده از مدل SPIM

دوره 10، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 96-115

10.22034/gmpj.2021.277140.1261

فاطمه کیارستمی؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ محمدرضا قاسمی؛ سید محمد زمانزاده


ارزیابی آسیب پذیری و تخریب میراث ژئومورفولوژیکی تحت تأثیر توسعه شهری خرم آباد

دوره 10، شماره 3، دی 1400، صفحه 201-219

10.22034/gmpj.2021.141033

ابراهیم مقیمی؛ منصور جعفر بگلو؛ مجتبی یمانی؛ فاطمه مرادی پور


تحلیل مورفوژنتیکی سکانسهای پادگانه ای دره هراز (محدوده آب اسک)

دوره 10، شماره 1، تیر 1400، صفحه 55-72

10.22034/gmpj.2021.134551

طیبه احمدی؛ امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ خلیل رضایی


ارزیابی و مقایسه کارایی روش‌های کمی فرکتال و آنتروپی در تحلیل وضعیت لرزه خیزی زاگرس شمال غرب

دوره 9، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 147-168

10.22034/gmpj.2021.131020

ابوالقاسم گورابی؛ سید محمد زمانزاده؛ مجتبی یمانی؛ پریسا پیرانی


بررسی ژئومورفودایورسیتی آتشفشان دماوند و پیرامون آن بر اساس شاخص GmI

دوره 8، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 52-69

مهران مقصودی؛ ابراهیم مقیمی؛ مجتبی یمانی؛ ناصر رضایی؛ انور مرادی


تحلیل مورفوتکتونیکی حوضه های آبریزکوهستان کرکس روی سامانه گسلی قم - زفره

دوره 8، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 179-198

منصور جعفربگلو؛ ابراهیم مقیمی؛ مجتبی یمانی؛ محمد زمانزاده؛ حمید کامرانی دلیر


تاثیرات مورفوژنتیکی تکتونیک فعال بر زمین لغزش در حوضه جاجرود

دوره 7، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 117-135

امیر صفاری؛ مجتبی یمانی؛ امیر کرم؛ پریوش کرمی


ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین

دوره 7، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 196-215

مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ ابوالقاسم گورابی؛ سیدمحمد زمانزاده؛ ابوطالب محمدی


استخراج الگوی زهکشی دامنه ها در نواحی فشرده جنگلی جنوب بهشهر با استفاده از داده های فرکانس پایین ‌راداری ‌

دوره 7، شماره 2، آذر 1397، صفحه 209-223

محمد شریفی کیا؛ سیاوش شایان؛ مجتبی یمانی؛ علیرضا عرب عامری


پهنه‌بندی کابری اراضی مسیر آبراهه قشلاق براساس عوامل مخاطره‌ساز از سد وحدت تا سد ژاوه

دوره 7، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 90-105

مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی؛ هادی نیری؛ خبات امانی


بررسی تکتونیک فعال حوضه‌ آبریز مارون با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک

دوره 6، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 37-59

مهران مقصودی؛ سیدمحمد زمان زاده؛ مجتبی یمانی؛ عبدالحسین حاجی زاده