نویسنده = امیر کرم
هویت مکانی و نقش آن در شکل‌گیری مدنیت شهری یزد

دوره 10، شماره 2، مهر 1400، صفحه 1-15

10.22034/gmpj.2021.259820.1232

سمیه شهری؛ امیر کرم؛ محمدحسین رامشت؛ محمدرضا اولیا